Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสานาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

     ตำบลโนนกาหลง เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 13 ตำบลของอำเภอพิบูลมังสาหาร ซึ่งแยกตัวออกมาจาก เขตตำบลโนนกลาง เมื่อต้นปี พ.ศ.2535 เดิมเป็นหน่วยการปกครองในรูปแบบสภาตำบล ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพิบูลมังสาหาร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 
     ประชากรส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มที่อพยพมาจาก ท้องที่อื่นๆ แล้วมารวมตัวจัดตั้ง เป็นหมู่บ้าน และตำบล ชุมชนส่วนใหญ่ จะอาศัยอยู่ตามพื้นที่ รอยต่อเขื่อนสิรินธร มีวัฒนธรรมประเพณี ที่สืบสานกันมาตั้งแต่โบราณ ชุมชนตั้งหมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนา อย่างมั่นคง 
     ปัจจุบันมี 9 หมู่บ้าน มีลักษณะชุมชนและวิธีชีวิตเป็นกลุ่มชุมชน ปฏิบัติตามประเพณีนิยม โดยมี นายคำผ่อน เหลากลม เป็นกำนันตำบลโนนกาหลง

Responsive image