Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสานาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป


สภาพทั่วไป

ที่ตั้งตำบล  
     ตำบลโนนกาหลงเป็น 1 ใน 13 ตำบล ในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 5 ส่วน คือ ตำบลโนนกลาง ตำบลบ้านแมด ตำบลนาโพธิ์ ตำบลอ่างศิลา และเขื่อนสิรินธร
      โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1บ้านโนนกาหลง ถนนโนนสว่าง–โนนจันทร์ ตำบลโนนกาหลง ห่างจากอำเภอพิบูลมังสาหาร ประมาณ 37 กิโลเมตร
  
อาณาเขต
     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก
     ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลโนนกลาง
ตำบลบ้านแมด และตำบลนาโพธิ์
เขื่อนสิรินธร
ตำบลอ่างศิลา
เขตปกครอง  
     แยกเป็นหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน 
     หมู่ที่ 1 บ้านโนนกาหลง
     หมู่ที่ 2 บ้านแก่งดูกใส
     หมู่ที่ 3 บ้านโนนคูณ
     หมู่ที่ 4 บ้านโนนสุบัน
     หมู่ที่ 5 บ้านดอนโด่
     หมู่ที่ 6 บ้านโคกเลียบ
     หมู่ที่ 7 บ้านป่าก้าว
     หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู
     หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวง
    
ภูมิประทศ
     สภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบ สลับที่สูง มีสภาพดินร่วนปนทราย มีแหล่งน้ำ ธรรมชาติไหลผ่าน ประชากรอาศัยอยู่ตามแนวเขื่อนสิรินธร
      
เนื้อที่  
     ตำบลโนนกาหลง มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 24,437 ไร่ หรือ 39.09 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง

Responsive image