Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสานาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาววาสนา วงศ์โสภา
ปลัด อบต.โนนกาหลง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายเจนวิชญ์ ลอยหา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาววราภรณ์ กองเกิด
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางอุชุกร อวิรุทธิ์จินดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางบัวผัน คงสี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวปิยะวดี วงศ์พิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
ว่าที่ ร.ต.ไตรรงค์ บริบูรณ์
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายทินกร พุ่มจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายทศพร บัวใหญ่
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
น.ส.ปิยะธิดา เหลากลม
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายชวารา สีสัน
นักการภารโรง
Responsive image
นางสาวสินจัย เหลากลม
คนสวน
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image