Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสานาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ท่อระบายน้ำ
     1.2 แนวทางการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
     1.3 แนวทางก่อสร้างขยายเขตประปา
     1.4 แนวทางการปรับปรุงอาคาร
     1.5 แนวทางการบริการสาธารณะ
     
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
     2.1 แนวทางการส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
     2.2 แนวทางส่งเสริมการค้าขาย              
     2.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาสินค้า OTOP
     
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
     3.1 แนวทางส่งเสริมการเกษตร
     
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการบำรุงรักษา                  
     4.2 แนวทางการพัฒนาและการป้องกัน 
     4.3 แนวทางการพัฒนาด้านการบำบัดฟื้นฟู
     4.4 แนวทางสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     5.1 แนวทางส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
     5.2 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย
     5.3 แนวทางส่งเสริมระบบบริการประชาชนตามมาตรฐาน (ISO)
     5.4 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
       
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต
     6.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา
     6.2 แนวทาง การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
     6.3 แนวทางการพัฒนาการด้านการกีฬาและนันทนาการ          
     6.4 แนวทางการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
     6.5 แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     6.6 แนวทางส่งเสริมการพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
     6.7 แนวทางส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน
     6.8 แนวทางพัฒนาและส่งเสริมเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ
     6.9 แนวทางการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
     6.10 แนวทางส่งเสริมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
     6.11 แนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
     6.12 แนวทางสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขในตำบล
      
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว
     7.1 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

Responsive image