Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสานาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสุนี ใจประดิษฐ
ประธานสภา อบต.โนนกาหลง
Responsive image
Responsive image
นายสมศักดิ์ ครองทรัพย์
รองประธานสภา อบต.โนนกาหลง
Responsive image
Responsive image
นางสลับ พลเตชะ
เลขานุการสภา อบต.โนนกาหลง
Responsive image
นายอำนาจ คำโท
สมาชิก อบต.หมู่ 1
Responsive image
นายประยูร แพงทรัพย์
สมาชิก อบต.หมู่ 1
Responsive image
นายทุเรียน พูลสวัสดิ์
สมาชิก อบต.หมู่ 2
Responsive image
นายคำแปลง ธรรมพิทักษ์
สมาชิก อบต.หมู่ 2
Responsive image
นายทองใบ วิฑูรย์
สมาชิก อบต.หมู่ 3
Responsive image
นายสมบูรณ์ สิมภะรักษ์
สมาชิก อบต.หมู่ 3
Responsive image
นายสมรัก ดวงจันทร์
สมาชิก อบต.หมู่ 4
Responsive image
นายสำลอง วงษาชัย
สมาชิก อบต.หมู่ 4
Responsive image
นายอุดม จันทะเกษ
สมาชิก อบต.หมู่ 5
Responsive image
นายสำเรียง วงศ์ด้วง
สมาชิก อบต.หมู่ 5
Responsive image
นายสาคร แก่นทน
สมาชิก อบต.หมู่ 6
Responsive image
นายจันทา ผาดี
สมาชิก อบต.หมู่ 7
Responsive image
นายอัมพร หัตถะกิจ
สมาชิก อบต.หมู่ 8
Responsive image
นายบัวพา กองแก้ว
สมาชิก อบต.หมู่ 8
Responsive image
นายโฮม ทองสว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ 9
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image