Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสานาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
ว่าง
ผู้อำนวยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายสายันต์ ภาคศิริ
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวสุจิราพร กาเผือก
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางนันทิกานต์ ลอยหา
ครูผู้ดูแลเด็ก บ้านโนนสุบัน
Responsive image
Responsive image
นางสาวทัศนีย์ คำเจริญ
ครูผู้ดูแลเด็ก บ้านป่าก้าว-หนองแวง
Responsive image
นางรจนา เรือนเจริญ
ครูผู้ดูแลเด็ก บ้านดอนโด่-โคกเลียบ
Responsive image
นางสุนีย์ หยงสิทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก บ้านโนนสุบัน
Responsive image
นางวันทา ถนอมจิตร
ครูผู้ดูแลเด็ก บ้านแก่งดูกใส
Responsive image
นางสมพร กองรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก บ้านโนนคูณ
Responsive image
น.ส.ศรันย์ภัทร์ เวียงนนท์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านแก่งดูกใส
Responsive image
นางสาวรำไพ หงษ์ลอย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านป่าก้าว-หนองแวง
Responsive image
นางพิศมัย บุญเจือ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านโนนสุบัน
Responsive image
Responsive image
นางสาวรัญญณี พลจันทร์
คนงานทั่วไป (ปฎิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image