Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสานาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร 
     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,232 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 4,720 คน โดยแยกเป็น ชาย จำนวน 2,389 คน และหญิง จำนวน 2,331 คน โดยสามารถจำแนกประชากรรายหมู่บ้าน ดังแสดงในตาราง
     ตาราง จำนวนประชากรรายหมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1 โนนกาหลง 326 332 658 168
2 แก่งดูกใส 418 388 806 202
3 โนนคูณ 331 297 628 175
4 โนนสุบัน 376 412 788 200
5 ดอนโด่ 341 331 672 182
6 โคกเลียบ 149 156 305 86
7 ป่าก้าว 184 145 329 82
8 หนองคู 128 134 262 82
9 หนองแวง 136 136 272 55
รวม 2,389 2,331 4,720 1,232
ข้อมูล จาก สำนักทะเบียนอำเภอพิบูลมังสาหาร ณ เดือน กรกฎาคม 2554
      
การศึกษา
     มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส 3 แห่ง รวม 4 แห่ง ในเขตพื้นที่ แยกได้ ดังต่อไปนี้
     1. โรงเรียนบ้านโนนกาหลง (โรงเรียนขยายโอกาส) 
          1.1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านโนนกาหลง ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ระยะห่างจากอบต.โนนกาหลง 1.5 กิโลเมตร
          1.2 คำขวัญโรงเรียน “ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำจรรยา ”
          1.3 ปรัชญาโรงเรียน “ นตถิ ปัญญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอปัญญาไม่มี ”
          1.4 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นายสมพักตร์ เพ็ญพร
          1.5 จำนวนบุคลากรครู 16 คน แยก เป็นชาย จำนวน 6 คน หญิง จำนวน 10 คน
     2. โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส (โรงเรียนขยายโอกาส)
          2.1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านแก่งดูกใส ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ระยะห่างจาก อบต.โนนกาหลง 4.3 กิโลเมตร
          2.2 คำขวัญโรงเรียน “ คุณธรรม นำความรู้ คู่ปร้ชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
          2.3 ปรัชญาโรงเรียน “ ใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ”
          2.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ นายวีระพันธ์ แสนทวีสุข
          2.5 บุคลากรครู จำนวน 15 คน แยก เป็นชาย จำนวน 5 คน หญิง จำนวน 10 คน 
     3. โรงเรียนบ้านโนนคูณ (โรงเรียนขยายโอกาส) 
          3.1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านโนนกาหลง ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ระยะห่างจาก อบต.โนนกาหลง 22.5 กิโลเมตร
          3.2 คำขวัญโรงเรียน “ เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย ใฝ่ใจอาชีพ ”
          3.3 ปรัชญาโรงเรียน “ วิริย อภิญญา วาธาน เสยโย ”
          3.4 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นายจิระ คูณทอง
          3.5 จำนวนบุคลากรครู 14 คน แยกเป็นชาย จำนวน 7 คน หญิง จำนวน 7 คน
     4. โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ 
          4.1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านดอนโด่ ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ระยะห่างจาก อบต.โนนกาหลง 3.5 กิโลเมตร
          4.2  คำขวัญโรงเรียน “ มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม ”
          4.3 ปรัชญาโรงเรียน “ ปัญญา คือ แสงสว่างแห่งชีวิต ”  
          4.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ นายมนตรี ศรีสุข
          4.5 จำนวนบุคลากรครู 7 คน แยกเป็นชาย จำนวน 3 คน หญิง จำนวน 4 คน
     5. การศึกษานอกระบบ
          - มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลโนนกาหลง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านโนนกาหลง โดยมีครูผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลโนนกาหลง ชื่อ นางสาวอนุสา เจริญลอย
     6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ โดยจัดตั้งเอง จำนวน 5 ศูนย์ ดังนี้
     1. บ้านโนนสุบัน
     2. บ้านแก่งดูกใส
     3. บ้านโนนคูณ
     4. บ้านดอนโด่-โคกเลียบ
     5. บ้านป่าก้าว
    
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     ประชาชนในเขตตำบลโนนกาหลง นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 7 แห่ง
     1. หมู่ที่ 2 วัดบ้านแก่งดูกใส
     2. หมู่ที่ 3 วัดราชพฤกษ์
     3. หมู่ที่ 4 วัดบุปผาราม
     4. หมู่ที่ 5 วัดแสงเกษม
     5. หมู่ที่ 7 วัดบ้านป่าก้าว
     6. หมู่ที่ 8 วัดหนองคู
     7. หมู่ที่ 9 วัดบ้านหนองแวง
    
สาธารณสุข
     - ตำบลโนนกาหลง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำตำบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกาหลง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกาหลง มีผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ชื่อ นางศิรยา จันทรโคตร   
   
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     - สมาชิก อปพร. จำนวน 240 นาย

Responsive image