Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสานาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง มีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
     - ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และตำบล
     - ถนนลาดยาง เชื่อมต่อระหว่างอำเภอพิบูลมังสาหารถึงตำบลโนนกาหลงระยะทาง 37 กิโลเมตร
     - ถนนลาดยาง เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 2172 ระหว่างปากทางเข้าบ้านโนนสว่าง ต.อ่างศิลา ถึง บ้านโนนกาหลงระยะทาง 4 กิโลเมตร
     - ถนน คสล ในหมู่บ้านมีระยะทางแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้
          หมู่ที่ 1 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 470 เมตร
          หมู่ที่ 2 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร
          หมู่ที่ 3 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร
          หมู่ที่ 4 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 840 เมตร
          หมู่ที่ 5 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 640 เมตร
          หมู่ที่ 6 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร
          หมู่ที่ 7 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 540 เมตร
          หมู่ที่ 8 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร
          หมู่ที่ 9 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร
   
การโทรมนาคม
     - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ - ตู้
     - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
    
การไฟฟ้า
     - หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าเข้าถึง 9 หมู่บ้าน
     - จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า มีจำนวน 1,056 ครัวเรือน

Responsive image